Stuur ons uw vraag aub

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord worden al onze verkopen gesloten onder de algemene verkoopsvoorwaarden hierna bepaald. Door een bestelling te plaatsen of een levering in ontvangst te nemen, verklaren onze klanten deze voorwaarden goed te kennen en onherroepelijk te aanvaarden. Zij maken bijgevolg integraal deel uit van onze contracten. De eigen algemene aankoopvoorwaarden van onze klanten worden uitdrukkelijk uitgesloten. Bijzondere aankoopvoorwaarden van de klant kunnen nooit stilzwijgend aanvaard worden.
 2. De aanduidingen, afmetingen, gewichten en andere inlichtingen van onze catalogi, prijslijsten e.a. zijn benaderend en worden enkel ten indicatieve titel meegedeeld. Wij behouden ons het recht voor om er om het even welke wijziging aan aan te brengen op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging.
 3. De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper ter hand gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, blijven het uitsluitend eigendom van de verkoper. Zij mogen zonder toestemming van de verkoper niet door de koper worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht worden van derden. Alle ontwerpen blijven de uitsluitende eigendom van de verkoper.
 4. De verkoop is afgesloten na de uitdrukkelijke aanvaarding door de verkoper van alle voorwaarden. Een eventuele weigering van de bestelling verleent de koper geen recht op schadevergoeding.
 5. Offertes en prijslijsten verbinden ons slechts gedurende 30 dagen na dagtekening. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen worden de goederen vervoerd op kosten en risico van de koper, onafgezien van het vervoermiddel of de transporteur. De goederen worden ontvangen en als aanvaard beschouwd in onze werkhuizen of magazijnen. De overgang van de risico's gebeurt bij de levering van de goederen in de magazijnen van de verkoper. Zij reizen op risico en verantwoordelijkheid van de koper, zelfs bij franco-levering.
 6. De opgegeven termijn van levering, zelfs ingeval van vermelding van een vervaldatum, is slechts benaderend. Vertraging bij levering kan nooit aanleiding geven tot vernietiging van de bestelling, weigering van de levering of enige vorm van schadevergoeding. Indien bepaalde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld prijs en leveringsplaats, door overmacht of omstandigheden onafhankelijk van onze wil, niet meer kunnen gerespecteerd worden, behouden wij ons het recht voor deze voorwaarden aan te passen. De gewijzigde voorwaarden zullen zo snel mogelijk meegedeeld worden, zonder dat dit aanleiding kan geven tot verbreking van de overeenkomst of enige vorm van schadevergoeding.
 7. Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde blijft de besteller ten allen tijde en in alle omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van alle verbintenissen die uit de overeenkomst en huidige algemene voorwaarden voortvloeien.
 8. Klachten: In geval van zichtbare gebreken moet de klant uiterlijk 2 dagen na de aflevering Eventuele voorbehouden schriftelijk te onzer kennis brengen per aangetekende brief. Voor onzichtbare gebreken moeten deze schriftelijke voorbehouden per aangetekend schrijven binnen 7 dagen na de veruitwendiging ervan gemeld worden. Wij zullen geen enkele terugzending aanvaarden zonder uitdrukkelijk voorafgaand akkoord. De goederen worden slechts teruggenomen zo de terugzending gebeurt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. De teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 20 % van de gefactureerde waarde. Indien door onze leverancier retourkosten aangerekend worden zullen deze aan de klant doorgerekend worden bovenop de hogervermelde 20 %.
 9. Op alle producten is er een garantie volgens de hierna bepaalde voorwaarden. Termijn: de garantietermijn is 1 jaar en begint te lopen op datum van de originele factuur. Garantie: de garantie geldt voor alle gebreken als gevolg van materiaal - of fabricagefouten. In geval van aanvaarde klacht beperkt de waarborg zich in elk geval tot eenvoudige omwisseling van de stukken die fouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling, ook niet voor de kosten der vervanging, kunnen in rekening gebracht worden. Transport: het te herstellen produkt dient goed verpakt door de koper op diens kosten en diens risico verstuurd te worden naar de verkoper. Niet gedekt: de verkoper geeft geen garantie, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, buiten hetgeen hiervoor werd aangegeven. Uitgesloten zijn onder meer: gevolgschade; schade als gevolg van beschadiging, vandalisme, nalatigheid, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, verkeerde installatie, misbruik; schade als gevolg van slechte waterkwaliteit, chemische invloeden en andere omstandigheden; andere kosten zoals werkuren van de klant of van derden, transportkosten,.. 
 10. Op ieder onbetaald bedrag wordt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest geheven van 12% per jaar, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van schadevergoeding van rechtswege en mits voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd met 12% met een minimum van 125 € en een maximum van 1.860 €, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn niet begrepen in deze forfaitaire schadevergoeding en zullen de koper afzonderlijk aangerekend worden.
 11. Eigendomsvoorbehoudsclausule: De eigendom wordt voorbehouden totdat alle geleverde en nog te leveren zaken, de daarmee eventueel samenhangende werkzaamheden, incassokosten, contractuele boete en rente volledig zijn betaald. Bij gebrek aan volledige betaling, verbindt de koper zich tot de teruggave op zijn kosten van de goederen en zal hij de kosten, om de goederen desgevallend terug in staat te stellen, dragen. De betaalde voorschotten blijven door de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De koper die niettegenstaande de tegenstelbaarheid van het eigendomsvoorbehoud, toch de nietbetaalde goederen verkoopt, moet instaan voor de totaliteit van de schade veroorzaakt door zijn fout. De totaliteit van de openstaande vordering moet worden betaald ongeacht de gerealiseerde prijs en de daarbij horende kosten en erelonen, de ouderdom van de goederen, de bespaarde extra uitgaven met betrekking tot de teruggave en wederverkoop, enz... Tot de volledige betaling van de goederen of in geval van een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen uitstel van betaling verbindt de klant zich er toe als een goed huisvader te zorgen voor de bewaring en het behoud van de goederen. Hij verbindt er zich toe passende maatregelen te nemen om beschadiging, diefstal of beslag van de goederen te voorkomen. Hij is aansprakelijk voor de schade die aan de verkoper of aan derden veroorzaakt wordt. Hij is eveneens aansprakelijk voor het verlies van de zaak, ook al gaat ze verloren door toeval. De klant verbindt er zich toe een alle risico's-verzekering af te sluiten voor de geleverde goederen tot de volledige betaling ervan.
 12. Ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord en dergelijke meer wordt de factuur onmiddellijk opeisbaar.
 13. Een gedeeltelijke levering van een bestelling kan geen reden zijn tot weigering van betaling der geleverde goederen.
 14. Klachten nopens facturen worden enkel ontvankelijk verklaard wanneer ze per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst der factuur worden gemeld.
 15. De verkoper laat zich noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks in met het plaatsen van toestellen. Alle problemen i.v.m. de installatie vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de koper.
 16. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde bevoegd.